Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Tổng quan thị trường Bảo hiểm Việt Nam 9 tháng đầu năm 2022

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 9 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 177.303 tỷ đồng, tăng trưởng 16,9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 49.792 tỷ đồng, tăng trưởng 19.1 % so với cùng kỳ 2021; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 127.511 tỷ đồng, tăng trưởng 16,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng quan thị trường Bảo hiểm Việt Nam 9 tháng đầu năm 2022

Đối với lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ

Kết quả doanh thu phí bảo hiểm:

Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 49.792 tỷ đồng, tăng trưởng 19.1% so với cùng kỳ 2021 (số chưa bao gồm Opes) (năm 2021 tăng trưởng 1.8% so với năm 2020).

Xét theo nghiệp vụ: Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 13.040 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 26.2% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng 17.2% so với cùng kỳ, bồi thường 6.126 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 47%. Doanh thu bảo hiểm BB TNDS chủ xe cơ giới đạt 3.221 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6.5 %, tăng 14.6% so với cùng kỳ, bồi thường 562 tỷ, tỷ lệ bồi thường 17.4%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 9.819 tỷ đồng, tăng 18.0 % so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 19.7%, bồi thường 5.564 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 56.7 %

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 16.347 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 32.8%, tăng 29.5% so với cùng kỳ, bồi thường 5.074 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 31%

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 6.075 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 12.2%, giảm 1.7% so với cùng kỳ, bồi thường 1.804 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 29.7%

 Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 6.988 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 14%, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ, bồi thường 1.391 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 19.9%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt 5.205 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10.5%, tăng 19%, bồi thường 792 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 15.2%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 1.782 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3.6%, tăng 46.9% so với cùng kỳ, bồi thường 599 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 33.6%.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 2.372 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.8%, tăng trưởng so với cùng kỳ 17.4%, bồi thường 457 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 19.3%.

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 2.060 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.1%, tăng trưởng 11.7%, bồi thường 764 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 37.1%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 1.136 tỷ đồng tăng trưởng 15.1% so với cùng kỳ; bảo hiểm hàng không 784 tỷ đồng, tăng 27.8%; bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 630 tỷ đồng; tăng 8.7%; bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 294 tỷ đồng tăng 63.4%; bảo hiểm nông nghiệp đạt 32 tỷ đồng, giảm 36.3% so với cùng kỳ; bảo hiểm bảo lãnh 28 tỷ đồng, tăng 24 % so với cùng kỳ.

Bồi thường bảo hiểm gốc:

Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 9 tháng đầu khoảng 15.954 tỷ đồng (chưa bao gồm dự phòng bồi thường), tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc là 32%, cao hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2021 (30.1%). Những nghiệp vụ bảo hiểm có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao là: bảo hiểm xe cơ giới (47%), bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tầu (37.1%), bảo hiểm sức khỏe (31%)

 Có 20 doanh nghiệp bảo hiểm và 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài trong tổng số 30 DNBH hội viên có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc chung của thị trường và 9 DNBH còn lại có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường chung của thị trường.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm Nhân thọ

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 37.677 tỷ đồng tăng 6,35 % so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới là Manulife với 6.863 tỷ đồng, Prudential với 6.678 tỷ đồng, Dai-ichi Life với 5.172 tỷ đồng, Bảo Việt Nhân thọ với 3.985 tỷ đồng và MB Ageas với 2.847 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt là 127.511 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 51,5%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 16,7%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 20,0%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,3%. Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,58%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,6%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,05%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,53%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,0006%.Tổng doanh thu phí bảo hiểm và thị phần các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường cụ thể như sau: Bảo Việt Nhân thọ (24.457 tỷ đồng và 19,25%), Manulife (22.790 tỷ đồng và 17,94%), Prudential (21.484 tỷ đồng và 16,91%), Dai-ichi Life (15.694 tỷ đồng và 12,35%), AIA (13.678 tỷ đồng và 10,76%), MB Ageas (4.795 tỷ đồng và 3,77% ), FWD (4.035 tỷ đồng và 3,18%), Sun Life (3.635 tỷ đồng và 2,86%), Generali (3.521 tỷ đồng và 2,77%), Chubb Life (3.412 tỷ đồng và 2,68%), Hanwha Life (3.183 tỷ đồng và 2,5%), Cathay Life (2.111 tỷ đồng và 1,66%), MVI (1.956 tỷ đồng và 1,54%), BIDV Metlife (1.253 tỷ đồng và 0,99%), các doanh nghiệp bảo hiểm: FWD Assurance, Mirae Asset Prevoir, Phú Hưng Life, Fubon Life, Shinhan Life (1.509 tỷ đồng và 1,19%). Về cơ cấu doanh thu theo sản phẩm, sản phẩm chiếm tỷ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (51,5%), nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đơn vị (20,0%).

Về số lượng hợp đồng khai thác mới 9 tháng đầu năm 2022 đạt 2.385.235 hợp đồng (sản phẩm chính), giảm 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó: Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 61,21% giảm 0,15% so với cùng kỳ năm ngoái (trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 38,6% giảm 22,08% so với cùng kỳ năm ngoái; Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 22,6% tăng 91,8% so với cùng kỳ năm ngoái; Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 26,6% giảm 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái; Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 0,9% giảm 71,7% so với cùng kỳ năm ngoái; Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 11,24%, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 11,2%; sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm tỷ trọng 0,03%; sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm tỷ trọng 0,0003%. 

Tổng số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ (sản phẩm chính) là 13.559.473 hợp đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Về cơ cấu số lượng hợp đồng theo sản phẩm, sản phẩm được ưa chuộng và chiếm tỉ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (51,3%) và sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (24,4%).

Về chi trả quyền lợi bảo hiểm 9 tháng đầu năm 2022 các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện chi trả ước đạt 34.552 tỷ đồng, tăng 57,35% với cùng kỳ năm trước./.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam