Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Số liệu thị trường bảo hiểm Việt Nam đến hết tháng 8 năm 2022

Số liệu thị trường bảo hiểm Việt Nam đến hết tháng 8 năm 2022

Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ

Tính đến hết tháng 08 năm 2022, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 43.735 tỷ đồng, tăng 17.1 % so với cùng kỳ, bồi thường 13.545 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 31 % (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 11.839 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 27.1% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng 15% so với cùng kỳ, bồi thường 5.425 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 45.8%. Doanh thu bảo hiểm BB TNDS chủ xe cơ giới đạt 2.950 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6.7 %, tăng 13.9% so với cùng kỳ, bồi thường 500 tỷ, tỷ lệ bồi thường 17%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 8.888 tỷ đồng, tăng 15.4 % so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 20.3%, bồi thường 4.924 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 55.4 %

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 13.921 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 31.8%, tăng 25.9% so với cùng kỳ, bồi thường 4.404 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 31.6%

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 5.341 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 12.2%, giảm 1.4%, bồi thường 1.274 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 23.9%

 Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 6.125 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 14%, tăng 25.1%, bồi thường 1.167 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 19.1%.Doanh thu bảo hiểm CNBB đạt 4.489 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10.3%, tăng 18.7%,  bồi thường 747 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 16.7%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 1.635 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3.7%, tăng 47.1% so với cùng kỳ, bồi thường 419 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 25.6%.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 2.124 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.9%, tăng trưởng 16.7%, bồi thường 425 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 20%.

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.813 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.1%, tăng trưởng 9.9%, bồi thường 651 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 35.9%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 1.014 tỷ đồng tăng trưởng 12.3%; bảo hiểm hàng không 697 tỷ đồng, tăng 28.1%; bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 576 tỷ đồng; tăng 6.7%; bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 222 tỷ đồng tăng 40.7%; bảo hiểm nông nghiệp đạt 31 tỷ đồng, giảm 29.6% so với cùng kỳ; bảo hiểm bảo lãnh 26 tỷ đồng, tăng 33.1 % so với cùng kỳ.

(Ghi chú: Số liệu trên chưa bao gồm Opes) 

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến hết tháng 8/2022, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 2.083.759 hợp đồng, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 38,6%, giảm 26,1% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 22,5%, tăng 93,6% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 26,5%, giảm 19,1% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 11,2% tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ là 13.450.447 tăng 6%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt là 112.048 tỉ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 51,5%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 20%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 16,7%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,2%. Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,57%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,6%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,5%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,1%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,0006%. Bên cạnh đó, phí bảo hiểm khai thác mới 8 tháng năm 2022 tăng 3% đạt 33.215 tỉ đồng.

Tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả 8 tháng năm 2022 cho các sản phẩm bảo hiểm là 25.787 tỉ đồng.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam