Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
Tóm tắt Thông tư liên tịch số 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Thông tư liên tịch số 84/2014/TTLT-BTC-NHNNVN giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được ban hành ngày 02/7/2014, có hiệu lực từ ngày 01/9/2014, dưới đây là một số nội dung chính của Thông ...