Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Số liệu thị trường bảo hiểm 4 tháng năm 2022

Số liệu thị trường bảo hiểm 4 tháng năm 2022

Thị trường bảo hiểm nhân thọ 4 tháng năm 2022

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến hết tháng 4/2022, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 925.896 hợp đồng, giảm 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 40,6%, giảm 37,7% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 23,1%, tăng 94,2% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 27,3%, giảm 32,4% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 7,8% tăng 31,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ là 13.276.848 tăng 8,2%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt là 51.782 tỉ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 52,6%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 16,8%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 19,2%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10%. Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,5%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,6%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,1%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,38%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,0005%. Bên cạnh đó, phí bảo hiểm khai thác mới 4 tháng năm 2022 giảm 8,2% đạt 15.026 tỉ đồng.

Tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả 4 tháng năm 2022 cho các sản phẩm bảo hiểm là 12.260 tỉ đồng. 

Thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ 4 tháng năm 2022

Tính đến hết tháng 04 năm 2022, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.254 tỷ đồng, tăng 13 % so với cùng kỳ, bồi thường 5.946 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 26.7% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 6.253 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 28.1% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng 8.5% so với cùng kỳ, bồi thường 2.269 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 36.3%. Doanh thu bảo hiểm BB TNDS chủ xe cơ giới đạt 1.536 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6.9 %, tăng 8.8% so với cùng kỳ, bồi thường 223 tỷ, tỷ lệ bồi thường 14.6%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 4.717 tỷ đồng, tăng 8.5 % so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 21.2%, bồi thường 2.045 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 43.4%

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 6.901 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 31.0%, tăng 17.9% so với cùng kỳ, bồi thường 1.784 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 25.9%

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 2.953 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 13.3% tăng trưởng 2.6%, bồi thường 637 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 21.6%

 Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 2.916 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 13.1%, tăng trưởng 23.1%, bồi thường 715 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 24.5%.Doanh thu bảo hiểm CNBB đạt 2.280 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10.2%, tăng 20.4%,  bồi thường 378 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 16.6%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 636 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2.9%, tăng 33.6% so với cùng kỳ, bồi thường 336 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 53%.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.041 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.7%, tăng trưởng 17.5%, bồi thường 199 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 19.1%.

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 914 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.1%, tăng trưởng 16.6 %, bồi thường 273 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 29.9%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 533 tỷ đồng tăng trưởng 7.1%; bảo hiểm hàng không 331 tỷ đồng, tăng 15.9%; bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 285 tỷ đồng; tăng 12.9% bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 96 tỷ đồng tăng 10.4%; bảo hiểm nông nghiệp đạt 15 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ; bảo hiểm bảo lãnh 11 tỷ đồng, giảm 1.8% so với cùng kỳ.

Ghi chú: Số liệu trên chưa bao gồm Opes

Hồng Vân – Phương Giang - HHBHVN