Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Số liệu thị trường Bảo hiểm Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 118.252 tỷ đồng, tăng trưởng 15,2% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 33.785 tỷ đồng, tăng trưởng 14,1 % so với cùng kỳ 2021; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 84.467 tỷ đồng, tăng trưởng 15,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Số liệu thị trường Bảo hiểm Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022

Đối với lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ

Kết quả doanh thu phí bảo hiểm:

Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 33.785 tỷ đồng, tăng trưởng 14,1% so với cùng kỳ năm 2021 (số chưa bao gồm Opes) (năm 2021 tăng trưởng 9,21% so với năm 2020).

Xét theo nghiệp vụ: Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 9.367 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 27,7% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng 10% so với cùng kỳ, bồi thường 3.732 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 39,8%. Doanh thu bảo hiểm BB TNDS chủ xe cơ giới đạt 2.356 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,0 %, tăng 11,8% so với cùng kỳ, bồi thường 346 tỷ, tỷ lệ bồi thường 14,7%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 7.010 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 20,8%, bồi thường 3.386 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 48,3%.

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 10.506 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 31,1%, tăng 21,6% so với cùng kỳ, bồi thường 3.068 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 29,2%.

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 4.314 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 12,8%, giảm 2,1%, bồi thường 976 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 22,6%.

 Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 4.612 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 13,7%, tăng trưởng 24,3%, bồi thường 996 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 21,6%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt 3.516 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,4%, tăng 26%, bồi thường 612 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 17,4%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 1.096 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,2%, tăng 19,2% so với cùng kỳ, bồi thường 383 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 35%.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.603 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4,7%, tăng trưởng 16,9%, bồi thường 318 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 19,8%.

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.435 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.2%, tăng trưởng 8,9%, bồi thường 441 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 30,7%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 802 tỷ đồng tăng trưởng 14,7%; bảo hiểm hàng không 497 tỷ đồng, tăng 36%; bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 433 tỷ đồng, tăng 2,7%; bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 166 tỷ đồng, tăng 39,5%; bảo hiểm nông nghiệp đạt 29 tỷ đồng, giảm 14,8% so với cùng kỳ; bảo hiểm bảo lãnh 15 tỷ đồng, giảm 5,1 % so với cùng kỳ.

Bồi thường bảo hiểm gốc:

Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 6 tháng đầu khoảng 9.678 tỷ đồng (chưa bao gồm dự phòng bồi thường), tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc là 28,6%, thấp hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2021 (33%). Những nghiệp vụ bảo hiểm có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao là: bảo hiểm xe cơ giới (39,8%), bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tầu (30,7%), bảo hiểm sức khỏe (29,2%).

 Có 20 doanh nghiệp bảo hiểm và 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài trong tổng số 30 DNBH hội viên có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc chung của thị trường và 9 DNBH còn lại có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường chung của thị trường.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm Nhân thọ

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt   25.111 tỷ đồng giảm 2,3 % so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới là Manulife với 4.685 tỷ đồng, Prudential với 4.490 tỷ đồng, Dai-ichi Life với 3.322 tỷ đồng, Bảo Việt Nhân thọ với 2.678 tỷ đồng và MB Ageas với 2.197 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt là 84.467 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 51,5%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 16,6%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 20,4%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,0%. Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,52%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,6%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,1%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,48%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,006%.Tổng doanh thu phí bảo hiểm và thị phần các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường cụ thể như sau: Bảo Việt Nhân thọ (16.222 tỷ đồng và 19,20%), Manulife (15.345 tỷ đồng và 18,17%), Prudential (13.999 tỷ đồng và 16,57%), Dai-ichi Life (10.402 tỷ đồng và 12,31%), AIA (9.051 tỷ đồng và 10,71%), MB Ageas (3.397 tỷ đồng và 4,02% ), FWD (2.676 tỷ đồng và 3,17%), Sun Life (2.472 tỷ đồng và 2,93%), Generali (2.333 tỷ đồng và 2,76%), Chubb Life (2.192 tỷ đồng và 2,59%), Hanwha Life (2.074 tỷ đồng và 2,45%), MVI (1.324 tỷ đồng và 1,57%), Cathay Life (1.319 tỷ đồng và 1,56%), BIDV Metlife (728 tỷ đồng và 0,86%), các doanh nghiệp bảo hiểm: FWD Assurance, Mirae Asset Prevoir, Phú Hưng Life, Fubon Life, Shinhan Life (935 tỷ đồng và 1,11%).

Về cơ cấu doanh thu theo sản phẩm, sản phẩm chiếm tỷ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (51,5%), nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đơn vị (20,4%).

Về số lượng hợp đồng khai thác mới 6 tháng đầu năm 2022 đạt 1.496.180 hợp đồng (sản phẩm chính), tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó: Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 64,13% giảm 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái (trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 40,6% giảm 32,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 23,5% tăng 91,5% so với cùng kỳ năm ngoái; Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 25,6% giảm 28,6% so với cùng kỳ năm ngoái; Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 1,1% giảm 75,6% so với cùng kỳ năm ngoái; Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 9,18%, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm tỷ trọng 0,0003%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm tỷ trọng 0,04%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 9,1%. 

Tổng số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ (sản phẩm chính) là 13.327.760 hợp đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về cơ cấu số lượng hợp đồng theo sản phẩm, sản phẩm được ưa chuộng và chiếm tỷ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (51,5%) và sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (25,3%).

Về chi trả quyền lợi bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2022 các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện chi trả là 18.850 tỷ đồng, tăng 30,2% với cùng kỳ năm trước.

Từ ngày 4/7/2022 đến ngày 8/7/2022, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tổ chức họp các ban chuyên môn bán chuyên trách của khối Nhân thọ và Phi Nhân thọ để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022 và bàn giải pháp triển khai thực hiện công tác 6 tháng cuối năm.

Ngày 19/7/2022, Ban Chấp hành Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã họp lần thứ 2/2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hiệp hội 6 tháng đầu năm và bàn thảo nội dung tổ chức Hội nghị Tổng Giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm Nhân thọ và Phi nhân thọ năm 2022 với mục đích tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp bảo hiểm, tạo cơ hội để trao đổi, bàn giải pháp xây dựng thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển hiệu quả, ổn định. Hội nghị Tổng Giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm năm 2022 được tổ chức vào ngày 29/7/2022 tại Tp. Đà Nẵng./.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam