Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Số liệu thị trường bảo hiểm Việt Nam đến hết tháng 7 năm 2022

Số liệu thị trường bảo hiểm Việt Nam đến hết tháng 7 năm 2022

Lĩnh vực bảo hiểm Nhân thọ

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến hết tháng 7/2022, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 1.799.524 hợp đồng, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 39,1%, giảm 29,6% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 22,6%, tăng 91,9% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 25,9%, giảm 24,6% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 11,3% tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ là 13.400.770 tăng 5,8%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt là 98.171 tỉ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 51,3%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 20,3%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 16,7%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10%. Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,6%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,6%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,5%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,1%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,0006%. Bên cạnh đó, phí bảo hiểm khai thác mới 7 tháng năm 2022 tăng 0,5% đạt 29.191 tỉ đồng.

Tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả 7 tháng năm 2022 cho các sản phẩm bảo hiểm là 29.090 tỉ đồng.

 Lĩnh vực bảo hiểm Phi nhân thọ

Tính đến hết tháng 07 năm 2022, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 38.789 tỷ đồng, tăng 14.9 % so với cùng kỳ, bồi thường 11.535 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 29.7 % (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 10.681 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 27.5% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng 11.4% so với cùng kỳ, bồi thường 4.580 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 42.9%. Doanh thu bảo hiểm BB TNDS chủ xe cơ giới đạt 2.676 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6.9 %, tăng 11.4% so với cùng kỳ, bồi thường 421 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 15.7%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 8.005 tỷ đồng, tăng 11.4 % so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 20.6%, bồi thường 4.158 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 51.9 %

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 12.229 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 31.5%, tăng 22.7% so với cùng kỳ, bồi thường 3.725 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 30.5%

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 4.801 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 12.4%, giảm 1.5% so với cùng kỳ, bồi thường 1.067 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 22.2%

Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 5.374 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 13.9%, tăng 25.2%, bồi thường 1.087 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 20.2%. Doanh thu bảo hiểm CNBB đạt 4.002 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10.3%, tăng 20.3%, bồi thường 690 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 17.2%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 1.372 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3.5%, tăng 42.3% so với cùng kỳ, bồi thường 397 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 28.9%.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.860 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.8%, tăng trưởng 15.7%, bồi thường 354 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 19.1%.

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.569 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.0%, tăng trưởng 8.9%, bồi thường 545 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 34.7%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 948 tỷ đồng tăng trưởng 14.9%; bảo hiểm hàng không 604 tỷ đồng, tăng 24.5%; bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 473 tỷ đồng; giảm 2.5%; bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 196 tỷ đồng tăng 39.2%; bảo hiểm nông nghiệp đạt 30 tỷ đồng, giảm 21.2% so với cùng kỳ; bảo hiểm bảo lãnh 18 tỷ đồng, tăng 1.7 % so với cùng kỳ.

Ghi chú: Số liệu trên chưa bao gồm Opes

Phương Giang – Hồng Vân