Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới

Ngày 26 tháng 8 năm 2009, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã ra quyết định số 06/QXCG – 09/QĐ-HĐQLQ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới.

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới


Quyết định có hiệu lực từ ngày 26/8/2009.

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới.


Xem chi tiết tại tài liệu đính kèm!

Đính kèm: