Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của chính Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Tải tài liệu tại đây

Đính kèm: