Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Quyết định về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới (mới)

Quyết định số 1202/QĐ-BTC ngày 23/6/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Quyết định về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới (mới)

Tải tài liệu tại đây

Đính kèm: