Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới.

Ngày 26 tháng 8 năm 2009, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã ra quyết định số 01/QXCG – 09/QĐ-HĐQLQ về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới.

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới.


Quyết định có hiệu lực từ ngày 26/8/2009.

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới.


Xem chi tiết tại tài liệu đính kèm!

Đính kèm: