HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM

Ngôi Nhà Chung Của Các Doanh Nghiệp, Tổ Chức Bảo Hiểm Hoạt Động Tại Việt Nam

24/08/2018 10:13:50 SA
Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới
Ngày 26 tháng 8 năm 2009, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã ra quyết định số 06/QXCG – 09/QĐ-HĐQLQ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới.


Quyết định có hiệu lực từ ngày 26/8/2009.

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới.


Xem chi tiết tại tài liệu đính kèm!