Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Số liệu thị trường bảo hiểm Việt Nam đến hết tháng 5 năm 2022

Số liệu thị trường bảo hiểm Việt Nam đến hết tháng 5 năm 2022

      Lĩnh vực bảo hiểm Nhân thọ

            Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến hết tháng 5/2022, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 1.186.891 hợp đồng, giảm 19,9% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 40,8%, giảm 35,6% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 23%, tăng 90,8% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 26,5%, giảm 28,2% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 8,5% tăng 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ là 13.290.143 tăng 7,1%.

            Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt là 66.715 tỉ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 52,2%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 16,6%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 19,6%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10%. Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,5%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,6%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,1%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,41%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,0006%. Bên cạnh đó, phí bảo hiểm khai thác mới 5 tháng năm 2022 giảm 4,8% đạt 19.547 tỉ đồng.

            Tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả 5 tháng năm 2022 cho các sản phẩm bảo hiểm là 15.567 tỉ đồng.

 

            Lĩnh vực bảo hiểm Phi nhân thọ

            Tính đến hết tháng 05 năm 2022, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 27.564 tỷ đồng, tăng 13.1 % so với cùng kỳ, bồi thường 7.658 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 27.8 % (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 7.833 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 28.4% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng 9.5% so với cùng kỳ, bồi thường 2.992 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 38.2%. Doanh thu bảo hiểm BB TNDS chủ xe cơ giới đạt 1.947 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7.1 %, tăng 8.1% so với cùng kỳ, bồi thường 285 tỷ, tỷ lệ bồi thường 14.6%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 5.885 tỷ đồng, tăng 9.9 % so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 21.4%, bồi thường 2.707 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 46 %

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 8.512 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 30.9%, tăng 20.4% so với cùng kỳ, bồi thường 2.392 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 28.1%

            Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 3.405 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 12.4%, giảm 2.2%, bồi thường 759 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 22.3%

             Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 3.750 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 13.6%, tăng trưởng 23.1%, bồi thường 834 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 22.3%.Doanh thu bảo hiểm CNBB đạt 2.865 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10.4%, tăng 22.2%,  bồi thường 472 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 16.5%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 885 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3.2%, tăng 26.3% so với cùng kỳ, bồi thường 362 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 40.9%.

            Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.317 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.8%, tăng trưởng 17.7%, bồi thường 248 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 18.9%.

            Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.184 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.3%, tăng trưởng 9.8%, bồi thường 329 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 27.8%.

            Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 632 tỷ đồng tăng trưởng 7.9%; bảo hiểm hàng không 420 tỷ đồng, tăng 24.2%; bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 351 tỷ đồng; giảm 2%, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 121 tỷ đồng tăng 23.5%; bảo hiểm nông nghiệp đạt 19 tỷ đồng, giảm 28.5% so với cùng kỳ; bảo hiểm bảo lãnh 14 tỷ đồng, tăng 10.2 % so với cùng kỳ./.

            Ghi chú: Số liệu trên chưa bao gồm Opes

            Phương Giang – Hồng Vân