Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Số liệu thị trường bảo hiểm 10 tháng năm 2021

Số liệu thị trường bảo hiểm 10 tháng năm 2021

Số liệu thị trường bảo hiểm Nhân thọ 10 tháng năm 2021

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến hết tháng 10/2021, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 2.800.649 hợp đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 45,8%, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 11,9%, tăng 133,3% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 29,5%, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 3,0% giảm 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ là 12.869.775 tăng 14,3%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt là 123.592 tỉ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 53,6%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 20,7%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 13,6%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,2%. Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,92%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,3%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,9%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,1%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,3%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,4%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,001%. Cùng với việc tăng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường, phí bảo hiểm khai thác mới của khối nhân thọ tính đến tháng 10/2021 tăng 23,4% đạt 39.576 tỉ đồng.

Tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả 10 tháng đầu năm 2021 cho các sản phẩm bảo hiểm là 25.068 tỉ đồng.

 

Số liệu thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ 10 tháng năm 2021

Tính đến hết tháng 10 năm 2021, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 46.659 tỷ đồng, tăng trưởng 1.9%, bồi thường 14.174 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 30% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 12.615 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 27 % trong tổng doanh thu toàn thị trường, giảm 8.9% so với cùng kỳ, bồi thường 5.707 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 45.2%. Doanh thu bảo hiểm BB TNDS chủ xe cơ giới đạt 3.141 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6.7%, giảm 13.7% so với cùng kỳ, bồi thường 599 tỷ, tỷ lệ bồi thường 19.1%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 9.473 tỷ đồng, giảm 7.2% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 20.3%, bồi thường 5.107 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 53.9%

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 14.370 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 30.8%, giảm 1.3% so với cùng kỳ, bồi thường 3.704 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 25.8% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 6.562 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 14.1%, tăng trưởng 5.9%, bồi thường 1.562 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 23.8% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

 Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 6.175 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 13.2%, tăng trưởng 16.8%, bồi thường 1.098 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 17.8% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường). Doanh thu bảo hiểm CNBB đạt 4.856 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10.4%, tăng 22.6%, bồi thường 515 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 10.6%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 1.318 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2.8%, giảm 0.6% so với cùng kỳ, bồi thường 583 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 44.2%.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 2.260 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.8%, tăng trưởng 20.9%, bồi thường 539 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 23.9% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.997 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.3%, tăng trưởng 14.8%, bồi thường 935 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 46.8% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 1.079 tỷ đồng tăng trưởng 21.3%, bảo hiểm hàng không 692 tỷ đồng, tăng 44.0%, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 641 tỷ đồng, giảm 4.1%, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 188 tỷ đồng, giảm 1.5%, bảo hiểm nông nghiệp đạt 50 tỷ đồng, tăng 53.5% so với cùng kỳ, bảo hiểm bảo lãnh 24 tỷ đồng, giảm 14.5% so với cùng kỳ./.

Phương Giang - Hồng Vân