Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Nghị định 214/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 103 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới

Nghị định 214 đã quy định lại mức đóng góp vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới xuống còn 1% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.

Nghị định 214/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 103 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới

Nội dung Nghị định theo file đính kèm.

Đính kèm: