Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Một số Nghị định liên quan đến lĩnh vực hàng hải

Một số Nghị định liên quan đến lĩnh vực hàng hải

Nghị định số 57/2010/NĐ-CP ngày 25/5/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển

Nghị định 115/2007/NĐ-CP ngày 05/7/2007 về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển

Nghị định 29/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009 về đăng ký và mua bán tàu biển

Nghị định 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Đính kèm: