Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Hướng dẫn chế độ Hỗ trợ Nhân đạo BH Xe cơ giới (Có hiệu lực từ 12/9/2012)

Bắt đầu từ 12/9/2012, chế độ hỗ trợ nhân đạo trong bảo hiểm xe cơ giới có sự thay đổi về phạm vi, đối tượng và mức hỗ trợ.

Hướng dẫn chế độ Hỗ trợ Nhân đạo BH Xe cơ giới (Có hiệu lực từ 12/9/2012)

Phạm vi, đối tượng được hỗ trợ nhân đạo và các đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hỗ trợ nhân đạo

Ngày 12/9/2012, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 151/2012/TT – BTC sửa đổi bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC. Trong đó Điều 2, Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 Thông tư số 103/2009/TT-BTC về mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ như sau:

Chi hỗ trợ nhân đạo: Mức chi không vượt quá 15% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm, cụ thể:

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với thiệt hại về tính mạng và hỗ trợ trường hợp bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn của người thứ ba và hành khách chuyên chở trên xe do xe cơ giới gây ra trong trường hợp không xác định được xe cơ giới gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm, loại trừ bảo hiểm quy định tại Điều 13 Nghị định số 103/2008/NĐ-CP. Mức hỗ trợ chi phí mai táng, hỗ trợ thương tật toàn bộ vĩnh viễn là 20 triệu đồng/người/vụ”.