Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Ban Chấp hành Hiệp hội Bảo hiêm Việt Nam nhiệm kỳ V (2020 - 2025)

Ban Chấp hành Hiệp hội Bảo hiêm Việt Nam nhiệm kỳ V (2020 - 2025)

Họ và tên

Chức vụ tại HH

Ông Nguyễn Xuân Việt

Chủ tịch HHBHVN

Bà Thân Hiền Anh

Phó Chủ tịch HHBHVN

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chủ tịch HHBHVN

Bà Nguyễn Thị Bích

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

Ông Phạm Anh Đức

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

Ông Đặng Hồng Hải

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

Bà Nguyễn Thị Hương Giang

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

Ông Lê Như Hải

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

Bà Nguyễn Thị Kim Loan

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

Ông Nguyễn Ngọc Anh

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

Bà Trương Thị Diệu Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

Ông Lê Anh Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

Bà Nguyễn Thị Minh Yến

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

Ông Nguyễn Kim Lân

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN