Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Ban Chấp hành Hiệp hội Bảo hiêm Việt Nam nhiệm kỳ V (2020 - 2025)

Ban Chấp hành Hiệp hội Bảo hiêm Việt Nam nhiệm kỳ V (2020 - 2025)

STT

Họ và tên

Chức vụ tại HH

1

Ông Nguyễn Xuân Việt

Chủ tịch HHBHVN

2

Bà Thân Hiền Anh

Phó Chủ tịch HHBHVN

3

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chủ tịch HHBHVN

4

Bà Nguyễn Thị Bích

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

5

Bà Lê Hương Ly

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

6

Ông Phạm Anh Đức

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

7

Ông Đặng Hồng Hải

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

8

Bà Nguyễn Thị Hương Giang

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

9

Ông Lê Như Hải

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

10

Bà Nguyễn Thị Kim Loan

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

11

Ông Nguyễn Thế Năng

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

12

Bà Trương Thị Diệu Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

13

Ông Lê Anh Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

14

Bà Nguyễn Thị Minh Yến

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

15

Ông Nguyễn Kim Lân

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN