Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Quyết định 35/2015/QĐ-TTg về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu

Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có bổ sung dịch vụ bảo hiểm nhân thọ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Quyết định 35/2015/QĐ-TTg về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu

Nội dung của Quyết định theo tài liệu đính kèm.

Đính kèm: