Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Tập huấn sử dụng và khai thác dữ liệu trên cơ sở dữ liệu Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Hệ thống Cơ sở dữ liệu về Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (Hệ thống) là cơ sở dữ liệu thống kê, cập nhật và hệ thống hoá toàn bộ thông tin liên quan đến xe cơ giới và chủ xe cơ giới tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định tại Nghị định 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021, phục vụ cho công tác quản lý, giám sát của Nhà nước và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm.

Tập huấn sử dụng và khai thác dữ liệu trên cơ sở dữ liệu Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ngày 18/7/2023, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội Bảo hiểm Việt nam tổ chức buổi tập huấn về quy trình cập nhật và khai thác dữ liệu Hệ thống cơ sở dữ liệu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (Hệ thống). Buổi đào tạo có sự tham gia của Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và hơn 30 người dùng là cán bộ trực tiếp sử dụng Hệ thống của các Doanh nghiệp bảo hiểm Phi nhân thọ.

Tại buổi đào tạo, các doanh nghiệp đã được hướng dẫn về quy trình cập nhật tải dữ liệu lên Hệ thống và sử dụng các chức năng tìm kiếm, tra cứu, tạo báo cáo, khai thác dữ liệu trên hệ thống để phục vụ công tác nghiệp vụ tại Doanh nghiệp. Đồng thời, các Doanh nghiệp cũng đã được chuyên gia của FPT IS hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc, cung cấp các thông tin, kỹ năng để sử dụng hệ thống một cách hiệu quả./.