Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam ban hành Quy tắc ứng xử trong nghề nghiệp tính toán bảo hiểm

Ngày 31/10/2022, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam ký Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử trong nghề nghiệp tính toán bảo hiểm (“Quy tắc ứng xử”) nhằm mục đích xây dựng và nâng cao sự tin cậy đối với công việc của Chuyên gia tính toán bảo hiểm (Actuary) cũng như nghề nghiệp tính toán bảo hiểm.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam ban hành Quy tắc ứng xử trong nghề nghiệp tính toán bảo hiểm

Quy tắc ứng xử bao gồm 10 quy tắc giúp xác định các tiêu chuẩn chuyên môn và đạo đức mà một chuyên gia tính toán bảo hiểm phải tuân theo nhằm thực hiện trách nhiệm của mình với xã hội, các bên liên quan và nghề nghiệp tính toán bảo hiểm.

Quy tắc 1 về tính liêm chính nghề nghiệp theo đó chuyên gia tính toán bảo hiểm phải hành xử trung thực, chính trực và theo cách phù hợp để hoàn thành trách nhiệm đối với cộng đồng, bên sử dụng dịch vụ và các bên liên quan.

Quy tắc 2 về năng lực chuyên môn theo đó chuyên gia tính toán bảo hiểm chỉ được phép cung cấp các dịch vụ tính toán bảo hiểm khi bản thân có đầy đủ năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện.

Quy tắc 3 về truyền đạt và công khai thông tin theo đó chuyên gia tính toán bảo hiểm phải thực hiện các hành động hợp lý để đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào mà họ chịu trách nhiệm hoặc có liên quan là chính xác, không gây hiểu nhầm và chứa đựng lượng thông tin phù hợp. Quy tắc 4 về xung đột lợi ích theo đó các chuyên gia tính toán bảo hiểm sẽ không chủ động thực hiện dịch vụ tính toán bảo hiểm có liên quan đến các xung đột lợi ích thực tế hoặc các xung đột lợi ích có khả năng phát sinh.

Quy tắc 5 về bảo mật thông tin theo đó chuyên gia tính toán bảo hiểm không được tiết lộ cho bên thứ ba khác bất kỳ thông tin mật nào thu thập được từ việc thực hiện công việc chuyên môn cho một bên sử dụng dịch vụ.

Quy tắc 6 về năng lực và tính cẩn trọng theo đó chuyên gia tính toán bảo hiểm phải thực hiện công việc một cách thành thạo và cẩn trọng.

Quy tắc 7 về tuân thủ và thể hiện ý kiến theo đó chuyên gia tính toán bảo hiểm phải tuân thủ tất cả các quy định pháp luật, các quy định và hướng dẫn về nghề nghiệp liên quan.

Quy tắc 8 về không ngừng phát triển năng lực chuyên môn theo đó chuyên gia tính toán bảo hiểm cần không ngừng nỗ lực để nâng cao năng lực chuyên môn của mình.

Quy tắc 9 về tôn trọng và hỗ trợ theo đó chuyên gia tính toán bảo hiểm phải luôn thể hiện sự tôn trọng các Chuyên gia tính toán bảo hiểm khác trong giao tiếp, ứng xử.

Quy tắc 10 về kiểm soát công việc theo đó chuyên gia tính toán bảo hiểm phải thực hiện các hành động hợp lý nhằm đảm bảo rằng dịch vụ tính toán bảo hiểm do mình cung cấp không được sử dụng để gây hiểu nhầm cho các bên liên quan cũng như vi phạm các quy định của pháp luật.

Mỗi chuyên gia tính toán bảo hiểm phải luôn cập nhật, không chỉ Quy tắc ứng xử, mà cả quy định pháp luật hiện hành và các quy tắc ứng xử nghề nghiệp tại nơi mà chuyên gia tính toán bảo hiểm cung cấp dịch vụ tính toán bảo hiểm.