Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Đoàn công tác liên ngành về thực hiện chính sách bảo hiểm Nông nghiệp

Để tăng cường công tác phối hợp và hỗ trợ công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp và Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Đoàn công tác liên ngành về thực hiện chính sách bảo hiểm Nông nghiệp

Từ ngày 17/8 đến 19/8:2022, Bộ Tài chính cử đoàn công tác liên ngành làm việc với Ủy Ban Nhân dân một số tỉnh thuộc địa bàn được hỗ trợ phí Bảo hiểm Nông nghiệp tại Tây Nguyên.

 Nội dung làm việc:

- Báo cáo của địa phương về tình hình thực tế công tác tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo Đoàn công tác liên ngành về thực hiện chính sách bảo hiểm Nông nghiệp

Nghị định số 58/2018/NĐ-CP và Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg (chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp) tại Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, cụ thể bao gồm các hoạt động:

+ Tổ chức tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

+ Lựa chọn, công bố các địa bàn cụ thể tại địa phương được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp; Phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp.

+ Các nội dung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có liên quan khác, bao gồm công tác phối hợp giữa các ban, ngành địa phương và giữa các ban, ngành địa phương với các doanh nghiệp bảo hiểm trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, công tác kiểm soát rủi ro, đề phòng, hạn chế tổn thất và phòng, chống gian lận bảo hiểm.

+ Kết quả triển khai thực hiện cho đến nay: Việc cấp đơn bảo hiểm, chi trả kinh phí hỗ trợ.

- Trao đổi, đánh giá thực tiễn triển khai; thảo luận giải pháp tháo gỡ các khó khăn của địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; tổng hợp, giải đáp theo thẩm quyền các vướng mắc, kiến nghị về chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp./.