Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Phạm vi, đối tượng được hỗ trợ nhân đạo và các đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hỗ trợ nhân đạo

Ngày 26/8/2009, Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới chính thức có hiệu lực. Trong đó Điều 6, Khoản II hướng dẫn cụ thể về phạm vi, đối tượng được hỗ trợ nhân đạo và các đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hỗ trợ nhân đạo.

Phạm vi, đối tượng được hỗ trợ nhân đạo và các đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hỗ trợ nhân đạo

Điều 6. Chi hỗ trợ nhân đạo (Trích Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới)

 

1. Chi hỗ trợ nhân đạo là khoản chi của Quỹ nhằm hỗ trợ cho việc mai táng phí với mức 5 triệu đồng/người bị tử vong trong vụ tai nạn giao thông trong các trường hợp sau:

 

a) Không xác định được xe cơ giới gây ra tai nạn;

 

b) Xe cơ giới tham gia Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới gây ra tai nạn nhưng không được doanh nghiệp bảo hiểm giải quyết bồi thường vì thuộc phạm vi loại trừ bảo hiểm.

 

Tổng chi hỗ trợ nhân đạo không được vượt quá 15% tổng số tiền đóng góp vào Quỹ hàng năm.

 

2. Hồ sơ giải quyết hỗ trợ nhân đạo giao cho Tiểu ban Hỗ trợ nhân đạo xây dựng mẫu hồ sơ, đảm bảo đơn giản thủ tục hành chính nhưng đúng quy định của Thông tư 103/2009/TT-BTC phòng chống gian lận, trục lợi bảo hiểm. Mẫu hồ sơ hỗ trợ nhân đạo do Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt.

 

3. Giải quyết hỗ trợ nhân đạo:

 

a) Phạm vi, đối tượng, thủ tục, hồ sơ hỗ trợ nhân đạo được thông báo cho DNBH, Cục cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt biết, đồng thời đăng tải trên website Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam;

 

b) Văn phòng Quỹ bảo hiểm Xe cơ giới là nơi tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chi hỗ trợ nhân đạo. Trường hợp không giải quyết phải thông báo ngay cho người gửi hồ sơ lý do từ chối.

 

Xem chi tiết tại tài liệu đính kèm!

 

Đính kèm: