Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Quyết định về việc ban hành Quy trình giải quyết hỗ trợ nhân đạo trong bảo hiểm xe cơ giới

Ngày 23 tháng 9 năm 2009, căn cứ vào Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới; Căn cứ vào Quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới ban hành kèm theo Quyết định số 01/QXCG-09/QĐ-HĐQL ngày 26/8/2009; Theo đề nghị của Trưởng ban điều hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã ra quyết định số 09/QXCG-09/QĐ-HĐQLQ về việc ban hành Quy trình giải quyết hỗ trợ nhân đạo…

Quyết định về việc ban hành Quy trình giải quyết hỗ trợ nhân đạo trong bảo hiểm xe cơ giới

Ngày 23 tháng 9 năm 2009, căn cứ vào Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới; Căn cứ vào Quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới ban hành kèm theo Quyết định số 02/QXCG-09/QĐ-HĐQL ngày 26/8/2009; Theo đề nghị của Trưởng ban điều hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã ra quyết định số 09/QXCG-09/QĐ-HĐQLQ về việc ban hành Quy trình giải quyết hỗ trợ nhân đạo.


Xem chi tiết tại tài liệu đính kèm

 

Đính kèm: