Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Bộ quy tắc ứng xử dành cho đại lý bảo hiểm nhân thọ (Ban hành kèm theo Quyết định 032/2018/QĐ-HHBHVN ngày 28/12/2018)

Ngày 28/12/2018, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử dành cho đại lý bảo hiểm nhân thọ kèm theo Quyết định 032/2018/QĐ-HHBHVN.

Bộ quy tắc ứng xử dành cho đại lý bảo hiểm nhân thọ (Ban hành kèm theo Quyết định 032/2018/QĐ-HHBHVN ngày 28/12/2018)

Nội dung Bộ Quy tắc ứng xử được đăng tải chi tiết tại file đính kèm.

Đính kèm: