Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
Áp dụng và thích ứng với AI

Mặc dù trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence - AI) mang đến những cơ hội to lớn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống nhưng phần lớn sẽ phụ thuộc vào cách mọi người tận dụng nó. Đang ở giai đoạn đầu của ...