Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Dự kiến chương trình xây dựng Luật, Nghị định, Thông tư năm 2013 liên quan đến lĩnh vực Kinh doanh bảo hiểm

Dự kiến chương trình xây dựng Luật, Nghị định, Thông tư năm 2013 liên quan đến lĩnh vực Kinh doanh bảo hiểm

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam xin giới thiệu kế hoạch xây dựng các văn bản pháp luật năm 2013 cùng với cơ quan chủ trì soạn thảo:

1. Chương trình xây dựng Luật:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (Bộ Tài chính);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng (Bộ Tài chính);

- Luật doanh nghiệp (sửa đổi) (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- Luật đầu tư (sửa đổi) (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa (Bộ Giao thông vận tải);

- Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh (Bộ Tài chính). 

2. Chương trình xây dựng Nghị định (Bộ Tài chính):

- Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (Tổng Cục thuế –Bộ Tài chính);

- Nghị định thay thế Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (Tổng Cục thuế –Bộ Tài chính);

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/2010/NĐ-CP về hoá đơn (Tổng Cục thuế –Bộ Tài chính);

- Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Nghị định thay thế Nghị định 41/2009/NĐ-CP ngày 5/5/2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm;

- Đề án Quỹ hưu trí tự nguyện;

- Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng (Bộ Tài chính);

- Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 100/2008/NĐ-CP về thuế thu nhập cá nhân (Bộ Tài chính).

 3. Chương trình xây dựng thông tư trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm:

- Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm (Bộ Tài chính);

- Thông tư hướng dẫn chế độ hạch toán kế toán trong doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (Bộ Tài chính);

- Thông tư hướng dẫn triển khai kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng (Bộ Tài chính).

Hoàng Duy - HHBHVN