HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM

Ngôi Nhà Chung Của Các Doanh Nghiệp, Tổ Chức Bảo Hiểm Hoạt Động Tại Việt Nam

24/08/2018 10:13:50 SA
Quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hỗ trợ nhân đạo cho nạn nhân bị tai nạn xe cơ giới gây ra
Quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hỗ trợ nhân đạo cho nạn nhân bị tai nạn xe cơ giới gây ra. Quy trình được thực hiện theo Thông tư 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính và Ban hành kèm theo QĐ số 09/QXCG-09/HĐQL ngày 23/9/2009 của Hội Đồng Quản lý Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới. Chi tiết xin xem tại file đính kèm.