HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM

Ngôi Nhà Chung Của Các Doanh Nghiệp, Tổ Chức Bảo Hiểm Hoạt Động Tại Việt Nam

24/08/2018 10:13:50 SA
Bộ quy tắc ứng xử dành cho đại lý bảo hiểm nhân thọ (Ban hành kèm theo Quyết định 032/2018/QĐ-HHBHVN ngày 28/12/2018)
Ngày 28/12/2018, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử dành cho đại lý bảo hiểm nhân thọ kèm theo Quyết định 032/2018/QĐ-HHBHVN.

Nội dung Bộ Quy tắc ứng xử được đăng tải chi tiết tại file đính kèm.