HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM

Ngôi Nhà Chung Của Các Doanh Nghiệp, Tổ Chức Bảo Hiểm Hoạt Động Tại Việt Nam

24/08/2018 10:13:50 SA
Quyết định về việc thành lập các tiểu ban và văn phòng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới
Ngày 26/8/2009, Trưởng ban điều hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đã ra quyết định số 08/QXCG-09/QĐ-HĐQL về việc thành lập các tiểu ban và văn phòng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới gồm 3 điều:


Điều 1. Thành lập các tiểu ban trong Ban điều hành Quỹ và văn phòng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới gồm các ông, bà có tên trong danh sách đính kèm.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các tiểu ban trong Ban điều hành Quỹ và văn phòng Quỹ được ban hành theo Quyết định số 07/QXCG-09/QĐ-HĐQL ngày 26/8/2009 của Trưởng ban điều hành Quỹ,

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ và Văn phòng Quỹ có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Xem chi tiết tại tài liệu đính kèm!