HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM

Ngôi Nhà Chung Của Các Doanh Nghiệp, Tổ Chức Bảo Hiểm Hoạt Động Tại Việt Nam

24/08/2018 10:13:50 SA
Quy tắc tố tụng trọng tài VIAC 2017
Quy tắc tố tụng trọng tài mới do Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) mới ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 01/3/2017 thay thế Quy tắc cũ năm 2012, trong đó có 03 nội dung hoàn toàn mới là Tranh chấp từ nhiều hợp đồng, Gộp nhiều vụ tranh chấp vào một vụ tranh chấp và Thủ tục rút gọn. Toàn bộ nội dung Quy tắc theo tài liệu đính kèm.