HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM

Ngôi Nhà Chung Của Các Doanh Nghiệp, Tổ Chức Bảo Hiểm Hoạt Động Tại Việt Nam

24/08/2018 10:13:50 SA
Thông tư 115/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2014, dưới đây là một số nội dung chính của Thông tư:

1. Nguyên tắc thực hiện bảo hiểm

Bảo hiểm mọi rủi ro với mức trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cao nhất trong phạm vi bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm, ngoại trừ những rủi ro mang tính chủ quan của người được bảo hiểm và các hành vi trục lợi bảo hiểm.

Chủ tàu có trách nhiệm mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho thuyền viên làm việc trên tàu và thực hiện giao kết hợp đồng bảo hiểm tai nạn thuyền viên với DNBH.

Việc hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm được thực hiện thông qua DNBH theo trình tự, thủ tục quy định khi đã thực hiện giao kết hợp đồng bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm đã phát sinh trách nhiệm.

DNBH triển khai thực hiện bảo hiểm theo quy tắc, điều khoản, biểu phí chung thống nhất đã đăng ký và được BTC chấp thuận.

 

2. Yêu cầu đối với DNBH

- Về năng lực tài chính: Có vốn chủ sở hữu tối thiểu 800 tỷ đồng và tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất; Đảm bảo biên khả năng thanh toán theo quy định.

- Về quản trị doanh nghiệp: Có hệ thống quy trình khai thác, giám định, bồi thường bảo hiểm khai thác hải sản; Có chương trình tái bảo hiểm để bảo vệ chương trình bảo hiểm khai thác hải sản.

- Về mạng lưới: Có chi nhánh tại tối thiểu 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu đăng ký hoạt động.

- Về kinh nghiệm: Có tối thiểu 10 năm hoạt động kinh doanh bảo hiểm, trong đó tối thiểu 5 năm triển khai bảo hiểm khai thác hải sản; Có tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác hải sản trong 5 năm gần nhất đạt tối thiểu 15 tỷ đồng.

- Cam kết tuân thủ quy định của pháp luật và văn bản chỉ đạo của BTC.

- Được BTC chấp thuận bằng văn bản về việc triển khai bảo hiểm khai thác hải sản.

 

3. Hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận triển khai bảo hiểm

- Hồ sơ: Văn bản đề nghị được triển khai bảo hiểm khai thác hải sản; Bản sao các tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện và Báo cáo doanh thu, bồi thường bảo hiểm khai thác hải sản của 5 năm gần nhất có xác nhận của người đại diện theo pháp luật của DNBH.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, BTC có văn bản trả lời về việc chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận. Trường hợp từ chối chấp thuận, BTC phải nêu rõ lý do.

 

4. Đối tượng được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm

- Chủ tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên đáp ứng các yêu cầu: Là thành viên của tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản;  Có Giấy chứng nhận đăng ký tàu, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; Có giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu khai thác hải sản xa bờ hoặc đăng ký tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ; Đã thực hiện đăng ký thuyền viên và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sổ danh bạ thuyền viên; Có xác nhận của UBND cấp xã về đối tượng được hỗ trợ.

- Thuyền viên làm việc trên tàu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định.

 

5. Hỗ trợ của Nhà nước

- Mức hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho các tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản và có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên, cụ thể:       

+ Hỗ trợ hàng năm 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho mỗi thuyền viên làm việc trên tàu.

+ Hỗ trợ hàng năm kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ trên mỗi tàu với mức: 70% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 90CV đến dưới 400 CV; 90% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên.

- Kinh phí hỗ trợ được đảm bảo từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước, cụ thể: Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% kinh phí đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi; Ngân sách trung ương hỗ trợ 50% kinh phí đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%, ngân sách địa phương đảm bảo 50% còn lại; Các địa phương còn lại sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện.

- Phương thức hỗ trợ: DNBH được ngân sách nhà nước chi trả phí bảo hiểm khai thác hải sản theo trình tự, thủ tục quy định.

 

6. Hồ sơ, trình tự và thủ tục chi trả phí bảo hiểm khai thác hải sản được ngân sách nhà nước hỗ trợ

- Hồ sơ: Đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm khai thác hải sản; Xác nhận của UBND cấp xã về đối tượng được hỗ trợ; Bảng kê (kèm theo bản sao) Giấy chứng nhận bảo hiểm do DNBH cấp cho chủ tàu.

- Trình tự và thủ tục: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc tháng, DNBH lập hồ sơ đề nghị chi trả phí bảo hiểm gửi Sở NN&PTNT; Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hoàn thành việc thẩm định trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định chi trả phí bảo hiểm cho DNBH; Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Tài chính, UBND cấp tỉnh, cơ quan chức năng của tỉnh hoàn thành việc chi trả cho DNBH toàn bộ phí bảo hiểm khai thác hải sản được ngân sách trung ương và ngân sách địa phương hỗ trợ.

 

7. Trách nhiệm của DNBH

- Đăng ký triển khai bảo hiểm khai thác hải sản.

- Các DNBH có trách nhiệm phối hợp xây dựng quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm khai thác hải sản và đăng ký với BTC để thực hiện thống nhất.

- Xây dựng quy trình nghiệp vụ thống nhất về khai thác, giám định và bồi thường bảo hiểm khai thác hải sản.

- Phối hợp với Vinare xây dựng chương trình tái bảo hiểm khai thác hải sản đảm bảo an toàn tài chính và thực hiện tái bảo hiểm cho các DNBH trong nước với mức giữ lại tối đa theo quy định.

- Tổ chức triển khai thực hiện bảo hiểm khai thác hải sản theo quy định và quy tắc, điều khoản, biểu phí đã được BTC chấp thuận.

- Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để thống kê, cập nhật, quản lý việc triển khai bảo hiểm khai thác hải sản.

- Thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm khai thác hải sản.

- Báo cáo BTC kết quả triển khai: Báo cáo tháng: Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc tháng. Báo cáo năm: Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính; Ngoài các báo cáo trên, DNBH có trách nhiệm báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của BTC. 

Hoàng Duy